شاخص MBTI یا تست مایرز بریگز

مهمترین نکته ‎ای که قبل از انتخاب مسیر شغلی باید به آن دقت کنید ویژگی‎های ذاتی شخصیت شماست که قبل از وارد شدن به…